Tin tức kế toán


THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt)

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt) Các thiệt hại Nhà nước không bồi thường 2. Ngoài các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều này, trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước không bồi thường các thiệt hại sau đây: a) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp người bị truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự; b) Thiệt hại xảy ra do người bị thiệt hại khai báo gian dốiRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-kiem-toan-tai-dong-nai

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt)

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt) Trả lại tài sản 1. Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật phải được trả lại ngayRead More

Chi tiết

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt)

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt) Các chi phí khác được bồi thường 3. Chi phí quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được xác định theo sốRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt)

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt) Các chi phí khác được bồi thường 1. Các chi phí hợp lý khác được bồi thường bao gồm: a) Chi phí thuê phòngRead More

Chi tiết

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt)

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt) Thiệt hại về tinh thần 1. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáoRead More

Chi tiết
images (44)

KINH PHÍ BỒI THƯỜNG VÀ THỦ TỤC CHI TRẢ

KINH PHÍ BỒI THƯỜNG VÀ THỦ TỤC CHI TRẢ Kinh phí bồi thường 1. Nhà nước có trách nhiệm bố trí một khoản kinh phí trong ngân sách nhà nướcRead More

Chi tiết
dich-vu-kiem-toan-tai-huyen-binh-chanh

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt)

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt) Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết 1. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luậtRead More

Chi tiết

PHỤC HỒI DANH DỰ (TT)

PHỤC HỒI DANH DỰ (TT) Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai 1. Việc tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai quy định tạiRead More

Chi tiết
images (40)

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt)

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt) Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút 1. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sútRead More

Chi tiết
maimonide-restrictions

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt)

THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (tt) Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 4. Trường hợp các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết địnhRead More

Chi tiết