Tin tức kế toán


dich-vu-ke-toan-o-quan-4-1

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (TT)

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (TT) Quản lý doanh nghiệp 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệpRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Doanh nghiệp tư nhân   1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toànRead More

Chi tiết

CÔNG TY HỢP DANH (TT)

CÔNG TY HỢP DANH (TT) Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn 1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luậnRead More

Chi tiết
images (11)

CÔNG TY HỢP DANH (TT)

CÔNG TY HỢP DANH (TT) Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh 1. Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây: a) TựRead More

Chi tiết
images (44)

CÔNG TY HỢP DANH (TT)

CÔNG TY HỢP DANH (TT) Triệu tập họp Hội đồng thành viên 1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xétRead More

Chi tiết
images (58)

CÔNG TY HỢP DANH (TT)

CÔNG TY HỢP DANH (TT) Hội đồng thành viên 1. Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợpRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-o-quan-1-1

CÔNG TY HỢP DANH (TT)

CÔNG TY HỢP DANH (TT) Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh 2. Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau đây: a) Tiến hành quản lýRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan

CÔNG TY HỢP DANH (TT)

CÔNG TY HỢP DANH (TT) Tài sản của công ty hợp danh Tài sản của công ty hợp danh bao gồm: 1. Tài sản góp vốn của các thành viênRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-o-quan-7

CÔNG TY HỢP DANH

CÔNG TY HỢP DANH  Công ty hợp danh 1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữuRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-o-quan-3

CÔNG TY CỔ PHẦN (TT)

CÔNG TY CỔ PHẦN (TT) Trình báo cáo hằng năm 1. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo vàRead More

Chi tiết