Tin tức kế toán


Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định

Điều 38. Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ, BĐSĐT. b) Về nguyên tắc, mọi TSCĐ, BĐSĐT dùng để cho thuê của doanh nghiệp có liên quanRead More

Chi tiết

Mua TSCĐ vô hình

Mua TSCĐ vô hình – Trường hợp mua TSCĐ vô hình dùng vào SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ,Read More

Chi tiết

Kết cấu và nội dung TK 213 – TSCĐ vô hình

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 213 – TSCĐ vô hình Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng. Bên Có: Nguyên giá TSCĐ vô hìnhRead More

Chi tiết

Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình

Điều 37. Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có vàRead More

Chi tiết

Kế toán giá trị TSCĐ hữu hình được đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp

 Kế toán giá trị TSCĐ hữu hình được đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp Căn cứ vào hồ sơ xác định lại giá trị doanh nghiệp,Read More

Chi tiết

Kế toán xử lý TSCĐ hữu hình

 Kế toán xử lý TSCĐ hữu hình khi kiểm kê tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước a)Read More

Chi tiết

Thanh toán tiền thuê tài chính

1. Định kỳ, nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính: Khi trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê, ghi: Nợ TK 635 –Read More

Chi tiết

Kế toán giảm TSCĐ hữu hình

Kế toán giảm TSCĐ hữu hình Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp giảm, do nhượng bán, thanh lý, mất mát, phát hiện thiếu khi kiểm kê, đemRead More

Chi tiết

Thanh lý TSCĐ

Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phùRead More

Chi tiết

Kết cấu và nội dung TK 212 – TSCĐ thuê tài chính

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính Bên Nợ: Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính tăng. Bên Có: Nguyên giáRead More

Chi tiết