Tin tức kế toán


chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ (TT)

KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ (TT) Tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế 1. Các trường hợp tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế a) Theo đề nghị tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp; b) Các trường hợp thuộc đối tượng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này. 2. Trình tự, thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế a) Cục Hải quan tỉnh, thành phốRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ (TT)

KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ (TT) Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế 1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế 1. Vị trí đặt cửa hàng miễn thuế a) Trong khuRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ Trách nhiệm của Bộ Tài chính 1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với doanhRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ (TT)

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ (TT) Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ 1. Các điều kiện quy địnhRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ (TT)

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ (TT) Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 1. Doanh nghiệp phải có quy chếRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA (TT)

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA (TT) Kiểm tra, thanh tra 1. Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh traRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA (TT)

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA (TT) Trách nhiệm của Bộ Tài chính 1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an quy định mứcRead More

Chi tiết