Tin tức kế toán


tai-sao-doanh-nghiep-can-cong-ty-dich-vu-ke-toan-1

QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ Nguyên tắc xác định, trả lương, thù lao, tiền thưởng 1. Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa. Đối với trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách kiêm Tổng giám đốc hoặcRead More

Chi tiết
images (2)

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH (TT)

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH (TT) Xếp hạng công ty làm cơ sở để xếp lương   4. Hạng công ty I, II, III a)Read More

Chi tiết

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH (TT)

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH (TT) Xếp hạng công ty làm cơ sở để xếp lương   3. Hạng Tổng công ty và tương đươngRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-o-quan-go-vap-1

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH (TT)

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH (TT) Xếp hạng công ty làm cơ sở để xếp lương 1. Hạng Tập đoàn kinh tế Hạng Tập đoànRead More

Chi tiết
download (2)

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH (TT)

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH (TT) Nâng bậc lương   1. Viên chức quản lý chuyên trách đang xếp lương bậc 1, được xem xétRead More

Chi tiết

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH Chuyển xếp lương 1. Viên chức quản lý chuyên trách được xếp lương theo chức danh hiện giữ và hạngRead More

Chi tiết
download (7)

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ (tt)

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ (tt) Quy trình đánh giá Người đại diện   Căn cứ thời điểm tiến hành đánh giá quy định tại Điều 11 Thông tư này, việcRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-kiem-toan-tai-dong-nai

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ Quy trình đánh giá Người quản lý Căn cứ thời điểm tiến hành đánh giá quy định tại Điều 11 Thông tư này, việc đánh giáRead More

Chi tiết
images (41)

TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ (TT)

TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ (TT) Tiêu chí đánh gía người đại diện   3. Tiêu chí đánh giá Người đại diện hoàn thành nhiệm vụ Người đạiRead More

Chi tiết

TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ (TT)

TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ (TT)   Tiêu chí đánh giá Người đại diện 1. Tiêu chí đánh giá Người đại diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụRead More

Chi tiết