Tin tức kế toán


Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng Khi thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 Các cuộc kiểm toán nhiều năm (hướng dẫn đoạn 13 Chuẩn mực này) A28. Trong trường hợp hợp đồng kiểm toán được ký cho nhiều năm, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán có thể quyết định không cần lập hợp đồng kiểm toán mới hoặc văn bản thỏa thuận khác cho từng năm. Tuy nhiên, kiểmRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính HƯỚNG DẪN ÁP DỤNGRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng Khi thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt NamRead More

Chi tiết

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành

Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành 1. Nguyên tắc kế toán 1.1 Tài khoản 343 chỉ áp dụng ở doanh nghiệp có vay vốn bằng phương thức phátRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính HƯỚNG DẪN ÁP DỤNGRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng Khi thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt NamRead More

Chi tiết

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu c) Vay thanh toán hoặc ứng vốnRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính HƯỚNG DẪN ÁP DỤNGRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng Khi thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt NamRead More

Chi tiết

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu (a) Vay bằng tiền – Trường hợpRead More

Chi tiết