Tin tức kế toán


Luật kiểm toán độc lập

Luật kiểm toán độc lập Điều 40. Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam 1. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện các dịch vụ sau đây: a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mụcRead More

Chi tiết

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.11. Đối với hoạtRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng 01. Chuẩn mực kiểmRead More

Chi tiết

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.9. Trường hợp bánRead More

Chi tiết

Đơn vị được kiểm toán

Đơn vị được kiểm toán 1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanhRead More

Chi tiết

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.6. Doanh thu phátRead More

Chi tiết

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Doanh thu củaRead More

Chi tiết

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán Điều 34. Chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán 1. Doanh nghiệp kiểm toán chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán trongRead More

Chi tiết
tai-sao-doanh-nghiep-can-cong-ty-dich-vu-ke-toan-1

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 Bên Nợ: – Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT); – Doanh thu hàng bánRead More

Chi tiết

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1. Nguyên tắc kế toán 1.6. Doanh thu trong một số trường hợp được xác định nhưRead More

Chi tiết