Tin tức kế toán


Tài khoản 3333 – Thuế nhập khẩu

Tài khoản 3333 – Thuế nhập khẩu Nguyên tắc kế toán – Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác. – Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá, TSCĐ được ghi nhận số thuế nhập khẩu phải nộp vào giá gốc hàng mua. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hộ nhưngRead More

Chi tiết

Tài khoản 3333 – Thuế xuất khẩu

Tài khoản 3333 – Thuế xuất khẩu Nguyên tắc kế toán – Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế xuất khẩu theo quy định củaRead More

Chi tiết

Tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt Nguyên tắc kế toán b) Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toánRead More

Chi tiết
nhung-diem-dang-luu-y-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan-ban-nen-biet-1

Tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt Nguyên tắc kế toán – Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệtRead More

Chi tiết

Tài khoản 3331 – Thuế giá trị gia tăng

Tài khoản 3331 – Thuế giá trị gia tăng 3.1. Thuế GTGT phải nộp (3331) 3.1.1. Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311) a) Kế toán thuế GTGT đầuRead More

Chi tiết

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 333 – Thuế và các khoản phảiRead More

Chi tiết

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệpRead More

Chi tiết
ke-toan-thue-truong-hop-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-2

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.6. Nhận dịch vụ cung cấp (chi phíRead More

Chi tiết

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Mua vật tư, hàng hóa chưa trảRead More

Chi tiết

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán 2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán Bên Nợ: –Read More

Chi tiết