Tin tức kế toán


Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Khi thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200. Biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận đã được đánh giá A42. Kiểm toán viên cần xem xét các rủi ro có sai sót trọng yếu liên quan đến việc khống chế một cáchRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng Khi thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt NamRead More

Chi tiết

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính 2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính BênRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính HƯỚNG DẪN ÁP DỤNGRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng Khi thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt NamRead More

Chi tiết

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tàiRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính HƯỚNG DẪN ÁP DỤNGRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng Khi thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt NamRead More

Chi tiết

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.10. Kế toán các nghiệp vụ ở bênRead More

Chi tiết

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính HƯỚNG DẪN ÁP DỤNGRead More

Chi tiết