Uncategorized

Tài khoản 155 – Thành phẩm

Tài khoản 155 – Thành phẩm b5) Phương pháp kế toán giá vốn thành phẩm bất động sản được xác định là đã bán. – Đối với phần giá trị thành phẩm đã hoàn thành, khi xuất bán, ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 155 – Thành phẩm. – Khi trích trước chi phí để tạm tính giá vốn thành phẩm bất động sản đã bán trong kỳ, ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 335 – Chi phí phải trả.Read More

Chi tiết

Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu c) Trường hợp doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn mua hàng nhưng nguyên liệu, vật liệu chưa về nhập kho doanhRead More

Chi tiết
nhung-diem-dang-luu-y-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan-ban-nen-biet-2

Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán

Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa công ty mẹ và công ty con 1. Hợp cộng cácRead More

Chi tiết

Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai

Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai   1. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp a) Hồ sơ khai thuếRead More

Chi tiết
tim-hieu-ve-ke-toan-tai-chinh-va-ke-toan-quan-tri

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp sốRead More

Chi tiết
cach-tinh-thue-TNCN-tu-giai-thuong-cua-ca-nhan-cu-tru-1

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh Bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh mua vào. Bên Có: Giá trịRead More

Chi tiết

Tổng quan kế toán chi phí tính giá thành (P1)

Tổng quan kế toán chi phí tính giá thành Những lưu ý khi tập hợp chi phí Chi phí NVLTT (TK621) Giá trị NVL thừa chưa sử dụng hết GiáRead More

Chi tiết