admin

 

Chuẩn mực kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

 Chuẩn mực kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính Giải thích thuật ngữ 07. Trong các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: (a) Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán: Là thành viên Ban Giám đốc theo định nghĩa ở đoạn 07(k) Chuẩn mực này và đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về việc thực hiện cuộc kiểm toán, ký báo cáo kiểm toán vàRead More


Nguyên tắc kế toán Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế phát sinh trong năm và thuế suất thuế thu nhập hiện hành theo công thức sau: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = ChênhRead More


Thuế nhà thầu nước ngoài

Thuế nhà thầu nước ngoài Điều 1. Đối tượng áp dụng Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I): 1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầuRead More


Luật kiểm toán độc lập

Luật kiểm toán độc lập Điều 40. Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam 1. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện các dịch vụ sau đây: a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mụcRead More


Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.11. Đối với hoạt động gia công hàng hoá: a) Kế toán tại đơn vị giao hàng để gia công: – Khi xuất kho giao hàng để gia công, ghi: Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Có các TK 152, 156. – Ghi nhận chi phí gia công hàng hoá và thuế GTGT được khấu trừ: Nợ TKRead More


Chuẩn mực kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng 01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định trách nhiệm của người soát xét việc kiểm soátRead More


Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.9. Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng a) Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý: – Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi: Nợ TK 157 –Read More


Đơn vị được kiểm toán

Đơn vị được kiểm toán 1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm: a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng; c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; d) Công ty đạiRead More


Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.6. Doanh thu phát sinh từ chương trình dành cho khách hàng truyền thống a) Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong chương trình dành cho khách hàng truyền thống, kế toán ghi nhận doanh thu trên cơ sở tổng số tiền thu được trừ đi phần doanh thu chưa thực hiện là giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụRead More


Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Doanh thu của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), hàng hoá, dịch vụ đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán: a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, kế toán phảnRead More