Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P1)

Báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng quan về lập BCTC HN

 Báo cáo tài chính hợp nhất: Là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp.
 Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định của VAS 25.
 Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con
Công ty mẹ đầu tư trực tiếp
Công ty mẹ đầu tư gián tiếp
 Lợi ích kinh tế của công ty mẹ đối với công ty con
Công ty mẹ đầu tư trực tiếp
Công ty mẹ đầu tư gián tiếp

Nguyên tắc lập và trình bày BCTC hợp nhất

o Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải căn cứ vào báo cáo tài chính của tất cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước do công ty mẹ kiểm soát, ngoại trừ các công ty được đề cập ở đoạn 10 của Chuẩn mực số 25, để thực hiện hợp nhất Báo cáo tài chính.
o Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con (công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con hoặc sở hữu gián tiếp công ty con qua một công ty con khác) trừ trường hợp đặc biệt khi xác định rõ là quyền sở hữu không gắn liền với quyền kiểm soát