Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P10)

dich-vu-ke-toan-tai-tphcmBáo cáo tài chính hợp nhất

 Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư đối với các khoản thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên doanh, liên kết trong kỳ
 Đối với khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản Nợ/Có Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
Có/Nợ Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 Đối với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái
Nợ /Có Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Có/Nợ Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư đối với BCTC không được lập cùng ngày và sử dụng chính sách kế toán khác nhau

Bút toán điều chỉnh

Nợ/Có Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Có/Nợ Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LKLD
 Kết chuyển
Nợ/Có Lợi nhuận sau thuế TNDN (P/L)
Có/Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (B/S)
 Xử lý ảnh hưởng của giao dịch bán/góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ giữa NĐT và Công ty LD,LK

Giao dịch xuôi chiều:

o Phải phản ánh hoãn lại và ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện đối với phần lãi do góp vốn/bán hàng tồn kho tương ứng với phần lợi ích bên góp vốn trong LD, LK (HTK chưa bán ra bên ngoài)
o Bút toán ghi nhận doanh thu/giá vốn và lãi chưa thực hiện
o Bút toán ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại
o Kì sau ghi nhận số lãi đã thực hiện thông qua ghi tăng DT, GV và lãi đã thực hiện