Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P11)

Báo cáo tài chính hợp nhất

Xử lý ảnh hưởng của giao dịch bán/góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ giữa NĐT và Công ty LD,LK, báo cáo thuế, quyết toán thuế

 Giao dịch ngược chiều:
 Khoản lỗ công ty LK, LD ghi nhận thì nhà đầu tư ghi nhận vào BCTC HN theo tỷ lệ lợi ích của mình.
 Khoản lãi do công ty LD, LK bán hàng mà nhà đầu tư mua, chưa bán ra ngoài phải loại trừ khi nhà đầu tư tính lợi ích của mình trong lãi của công ty LK, LD.
 Sang kì sau, ghi nhận lãi đã thực hiện.
Lưu ý: Trong các trường hợp trên, nêu liên quan đến TSCĐ và BĐS đầu tư thi xem xét thêm việc khấu hao TSCĐ, BĐS ĐT

Xử lý các khoản dự phòng gắn với các giao dịch nội bộ trong lập và trình bày BCTC HN

 Dự phòng nợ phải thu khó đòi
 Dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con, liên kết, LD
 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nguyên tắc:

– Các khoản dự phòng này được ghi nhận trên BCTC riêng, nhưng khi lập BCTC hợp nhất phải loại trừ hoàn toàn.
– Đồng thời, xem xét ảnh hưởng của thuế TNDN.
 Tổng hợp các dạng bài tập HNBCTC
 Dạng 1: Bài tập hợp nhất kinh doanh không hình thành Tập đoàn
 Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh
 Xác định lợi thế thương mại
 Ghi bút toán phản ánh
Một số lưu ý:

– Giá phí hợp nhất kinh doanh thanh toán bằng CP, tài sản
– Lợi thế thương mại “âm”