Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P12)

Báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng hợp các dạng bài tập HNBCTC

Dạng 1: Bài tập hợp nhất kinh doanh có hình thành Tập đoàn

 Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh
 Xác định lợi thế thương mại
 Xác định lợi ích cổ đông thiểu số
 Ghi bút toán phản ánh trên BCTC riêng
 Bút toán điều chỉnh khi lập BCTC hợp nhất
– Ghi điều chỉnh chênh lệch FV # BV
– Ghi giảm khoản đầu tư vào công ty con, giảm VCSH
– Ghi tăng lợi ích cổ đông thiểu số
 Tổng hợp các dạng bài tập HNBCTC

Dạng 2 – Kế toán khoản đầu tư vào Cty Liên kết, LD

 Ghi nhận khoản đầu tư trên BCTC riêng
 Tính toán các khoản điều chỉnh
-Kết quả kinh doanh của công ty LK
– Lãi do mua giá rẻ.
– Chênh lệch FV # BV của TSCĐ và TS khác, phân bổ
 Bút toán điểu chỉnh năm nay
 Bút toán điều chỉnh năm sau
 Tổng hợp các dạng bài tập HNBCTC

Dạng 3 – Xử lý các giao dịch bán hàng nội bộ

 Ghi nhận nghiệp vụ trên BCTC riêng
 Xác định lãi nội bộ chưa thực hiện trong HTK cuối kì
 Bút toán điều chỉnh
 Xử lý thuế TNDN hoãn lại