Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P3)

Báo cáo tài chính hợp nhất

Bổ sung các chỉ tiêu trong BCTC hợp nhất

Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng Cân đối kế toán hợp nhất (Mẫu số B 01 – DN/HN)

– Bổ sung chỉ tiêu VI “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh.
– Bổ sung “Lợi ích của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 trong phần “Nguồn vốn” để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát ở các công ty con.

Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Mẫu số B02 –DN/HN)

– Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh –Mã số 24.
-Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ – Mã số 61.
– Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát – Mã số 62.
 Bổ sung các thông tin phải trình bày trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
 Phương pháp chung lập BCTC hợp nhất
 Cộng hợp các chỉ tiêu trên BCTC riêng

Thực hiện các bút toán điều chỉnh, gồm:

o Bút toán ghi nhận sự điều chỉnh đã thực hiện để lập BCTC hợp nhất kì trước (Để đảm bảo tính lũy kế của các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất)
o Bút toán ghi nhận sự điều chỉnh mới phát sinh năm nay của từng khoản mục và tổng hợp ảnh hưởng của các bút toán điều chỉnh.
o Xác định chỉ tiêu sau điều chỉnh và trình bày Báo cáo.