Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P4)

Báo cáo tài chính hợp nhất

Kĩ thuật xác định và thực hiện các bút toán điều chỉnh

(1).Bút toán ghi nhận chênh lệch giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ trong tài sản thuần của cty con (Lặp đi, lặp lại khi lập).
(2).Bút toán đánh giá lại (nếu có) và loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con (Lặp đi lặp lại khi lập).
(3). Bút toán tách lợi ích của cổ đông không kiểm soát khi mua (Lặp đi lặp lại khi lập) và ghi nhận sự biến động của lợi ích cổ đông không kiểm soát (theo biến động thực tế trong kì)
(4). Bút toán phân bổ lợi thế thương mại (Có tính lũy kế giữa các lần lập BCTC HN)
(5). Bút toán loại trừ khoản mục và lãi nội bộ… (Ghi nhận số lũy kế đã loại trừ năm trước và loại trừ năm nay)
– Giao dịch bán hàng nội bộ
– Cho vay nội bộ
– Thuê tài sản
– Các giao dịch nội bộ khác

Loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con

Điều chỉnh theo tài liệu ngày mua:

Điều chỉnh giá gốc/giá trị theo phương pháp VCSH của khoản đầu tư vào công ty con theo giá trị hợp lý của khoản đầu tư tính tại ngay mua (nếu HNKD theo từng giai đoạn).
 Bút toán điều chỉnh để xóa khoản đầu tư vào công ty con và vốn chủ sở hữu; điều chỉnh chênh lệch giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản/nợ phải trả (theo lợi ích của công ty mẹ.
 Bút toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát; ghi nhận phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong chênh lệch FV # GTGS của tài sản/nợ.