Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P5)

Báo cáo tài chính hợp nhất

Loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con

Điều chỉnh theo tài liệu ngày mua

Điều chỉnh giá gốc/giá trị theo phương pháp VCSH của khoản đầu tư vào công ty con theo giá trị hợp lý của khoản đầu tư tính tại ngay mua (nếu HNKD theo từng giai đoạn).
 Bút toán điều chỉnh để xóa khoản đầu tư vào công ty con và vốn chủ sở hữu; điều chỉnh chênh lệch giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản/nợ phải trả (theo lợi ích của công ty mẹ; ghi nhận lợi thế thương mại/lãi mua giá rẻ…
 Bút toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát; ghi nhận phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong chênh lệch FV # GTGS của tài sản/nợ.

Điều chỉnh sau ngày mua

 Các bút toán điều chỉnh mà ở lần lập BCTC hợp nhất đầu tiên ghi nhận vào chi phí/thu nhập trên BCKQKD HN thì các kì sau ghi vào chỉ tiêu “ LNST chưa phân phối”
 Sau ngày mua, công ty mẹ tiếp tục đầu tư thêm vào công ty con:
 Giá phí đầu tư thêm # Phần sở hữu tăng thêm trong tài sản thuần của con tính theo giá trị ghi sổ thì điều chỉnh vào lợi nhuận chưa phân phối
 Ngoài bút toán ban đầu theo tai liệu hợp nhất kinh doanh, ghi bút toán điều chỉnh bổ sung: Giảm khoản đầu tư và lợi ích của cổ đông không kiểm soát)

Xử lý thuế TNDN hoãn lại tại ngày mua

 Nếu FV của TS thuần > Giá trị ghi sổ của TS thuần của công ty con tại ngày mua, Ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả.
 Nếu FV của TS thuần < Giá trị ghi sổ của TS thuần của công ty con tại ngày mua, Ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại.