Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P7)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhBáo cáo tài chính hợp nhất

Loại trừ các giao dịch nội bộ

 Loại trừ giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ trong nội bộ tập đoàn (xuôi chiều và ngược chiều)
 Loại trừ giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn.
 Loại trừ giao dịch bán hàng tồn kho làm tài sản cố định ở đơn vị khác trong tập đoàn.
 Loại trừ các khoản vay nội bộ…,

Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh để lập BCTC hợp nhất

o Nếu nhà đầu tư vào công ty liên kết, LD là công ty mẹ của một tập đoàn thì nhà đầu tư phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.
o Khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu.
Chuẩn mực 11, 25, TT 200, TT 202, TT 161..

Khoản ĐT vào CTLK được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.

 Khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được điều chỉnh tăng hoặc giảm tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên kết sau ngày đầu tư.
 Cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết được ghi giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết trên báo cáo tài chính hợp nhất.
 Các thay đổi vốn chủ sở hữu khác của công ty liên kết cũng làm thay đổi giá ghi sổ của khoản đầu tư