Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P8)

Báo cáo tài chính hợp nhất

Quy trình điều chỉnh

o Điều chỉnh phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết từ sau ngày đầu tư và các khoản điều chỉnh khác đã ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất từ các năm trước.
(Bút toán này là để đảm bảo tính lũy kế của các khoản điều chỉnh đã thực hiện trên bảng CĐKT)
o Điều chỉnh phần lợi nhuận hoặc lỗ trong kỳ của nhà đầu tư trong công ty liên kết.
Chuẩn mực 11, 25, TT 200, TT 202, TT 161..
o Điều chỉnh các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh: Chênh lệch giá trị hợp lý với giá gốc (Lưu ý có các TH – TT 202):
o Giá trị hợp lý > GTGS: Phân bổ điều chỉnh giảm
o Giá trị hợp lý < GTGS: Phân bổ điều chỉnh tăng
o Lợi thế TM: Không xác định riêng mà tính gộp
o Lãi từ giao dịch mua rẻ: ghi nhận ngay vào phần lãi or lỗ ngay kì này.,

Lưu ý: Các khoản trên theo dõi ngoài bảng; Tổng hợp để ghi một bút toán điều chỉnh.

o Điều chỉnh khoản cổ tức, lợi nhuận được chia…. (Tổng hợp cùng với các khoản điều chỉnh nêu trên.
o Điều chỉnh các khoản thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên kết: Trường hợp vốn chủ sở hữu của công ty liên kết có thay đổi (nhưng không được phản ánh qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ, như chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá không được ghi nhận là lãi, lỗ trong kỳ.