Báo cáo tài chính hợp nhất – TT 200 (P9)

Báo cáo tài chính hợp nhất

o Phương pháp điều chỉnh (Chuẩn mực BCTC hợp nhất)
o Xuất phát từ chỉ tiêu “Khoản đầu tư…” trên BCTC riêng
o Bút toán điều chỉnh:
o Ghi Nợ; Ghi có các chỉ tiêu (Xem thông tư 161)
o Tổng hợp để xác định chỉ tiêu “Khoản đầu tư…” trên BCTC hợp nhất gồm: Chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất và BCKQ kinh doanh hợp nhất
 Xác định và ghi nhận phần lãi/ lỗ trong công ty liên kết từ sau ngày đầu tư và các khoản điều chỉnh khác đã ghi nhận trên Consolidated B/S từ các kỳ kế toán trước.
 Đối với lãi/lỗ đã ghi nhận
Nợ/Có Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Có/Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 Đối với khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản Nợ/Có Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
Có/Nợ Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 Đối với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái Nợ/Có Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
Có/Nợ Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư đối với phần lãi/lỗ trong kỳ báo cáo trong công ty liên doanh, liên kết

Bút toán điều chỉnh

Nợ/Có Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
Có/Nợ Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh
 Kết chuyển (Bút toán này được thực hiện sau khi đã thực hiện hết các điều chỉnh khi lập BCTC HN)
Nợ/Có Lợi nhuận sau thuế TNDN (P/L)
Có/Nợ LN sau thuế chưa phân phối (B/S)