Các khoản chi phí loại khi tính thuế TNDN (P1)

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Vượt mức khống chế
Không thỏa mãn quy định cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Đã được chi trả bằng nguồn kinh phí khác
Không khuyến khích sự không tuân thủ
Các khoản không được trừ khác:
– Khi trình bày các khoản không được trừ có quy định một số khoản cụ thể được trừ
– Những ngoại lệ của quy định

Một số khoản chi không được trừ cần chú ý

Các khoản chi vượt mức khống chế

• Chi khấu hao TSCĐ
• Chi khấu hao TSCĐ đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống…
• Vật tư….
• Lãi vay từ đối tượng khác TCTD, TCKT
• Chi trang phục cho người lao động
• Chi nộp phí bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện
• Chi thuê quản lý casino, KD trò chơi có thưởng
• Quỹ lương dự phòng
• Chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động…

Các khoản chi không thỏa mãn quy định cụ thể của cơ quan nhà nước…

• Vật tư…
• Nông sản, đất đá, cát, sỏi mua của cá nhân không KD, không lập bảng kê…
• Lãi vay….
• Tiền lương, tiền công….
• Từ thiện, nhân đạo, ủng hộ địa phương…
• Trích lập dự phòng…

Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác

• Chi ốm đau, thai sản
• Chi sự nghiệp
• Chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ…