Các khoản chi phí loại khi tính thuế TNDN (P2)

Các khoản chi phí loại khi tính thuế TNDN (P2)

Không khuyến khích sự không tuân thủ

• Các khoản chi nộp phạt vi pháp luật: Vi phạm hình sự và vi phạm hành chính
• Tiền chậm nộp thuế

Các khoản chi không được trừ khác

• Khấu hao tàu bay, du thuyền (trừ trường hợp sử dụng cho vận chuyển khách…)
• Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên
• Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ đối với một số trường hợp…
• Thuế TNCN trường hợp trả lương trước thuế
• Thuế nhà thầu trường hợp giá mua bao gồm cả thuế
• Cần phải phân bổ theo quy định pháp luật

 

Thu nhập chịu thuế khác

Phân biệt TNCT khác và doanh thu
Nguyên tắc áp dụng thuế suất đối với TNCT khác
Trường hợp đặc biệt TNCT khác được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế
Lưu ý một số trường hợp cụ thể
– Chênh lệch đánh giá lại khoản mục gốc ngoại tệ vào cuối năm tài chính
– Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn
– Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
– Tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu