Các phương pháp tính giá thành sản phẩm (P1)

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Phương pháp tính giá thành theo công việc

 Áp dụng thích hợp với những DN tổ chức sản xuất đơn chiếc, hàng loạt nhỏ hoặc vừa, có giá trị cao, kích thước lớn theo các đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất dài và riêng rẽ.
 Đối tượng kế toán tập hợp CPSX là từng phân xưởng (đội, tổ sản xuât) và từng đơn đặt hàng của từng phân xưởng.
 Đối tượng tính giá thành là TP của từng đơn đặt hàng.
 Kỳ tính giá thành phù hợp với chu kỳ sản xuất

Các phương pháp tính giá thành theo quá trình

Phương pháp cơ bản (Phương pháp tính trực tiếp)
 Áp dụng thích hợp với DN quy trình công nghệ sản xuất đơn giản, khép kín, tổ chức sản xuất nhiều, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kễ liên tục.
 Đối tượng tính giá thành phù hợp đối tượng kế toán tập hợp CPSX, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo