Các phương pháp tính giá thành theo quá trình (P3)

Tính giá thành từng giai đoạn

Tại mỗi giai đoạn

  • Đánh giá SPLD, sản phẩm hỏng…
  • Tính giá thành
  • Kết chuyển chi phí sang giai đoạn tiếp theo
  • Lưu ý việc đánh giá SPLD ở các giai đoạn sau cần phân chia chi phí của từng giai đoạn nằm trong SPLD để phân bổ cho phù hợp

Phương pháp phân bước không tính giá thành NTP

  • Tính chi phí của từng giai đoạn kết tinh trong giá thành (hoặc kết tinh trong SPLD, SP hỏng)
  • Tổng hợp chi phí các giai đoạn để tính giá thành (hoặc tính chi phí SX dở dang, chi phí SX SP hỏng)
  • Trong đó: Khối lượng sản phẩm mà chi phí GĐ I có kết tinh được quy về khối lượng tương đương, gồm: Khối lượng SP hoàn thành cuối cùng, Khối lượng SP dở dang giai đoạn I và các giai đoạn sau, khối lượng SP hỏng giai đoạn I và các giai đoạn sau.