Các phương pháp tính giá thành theo quá trình (P4)

Các phương pháp tính giá thành theo quá trình

Phương pháp hệ số

 Áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, sử dụng một loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều loại sản phẩm chính khác nhau.
 Đối tượng kế toán tập hợp CPSX là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, đối tượng tính giá thành từng sản phẩm do quy trình sản xuất đó đã hoàn thành.
 Trình tự tính như sau:
 Xác định cho mỗi loại sản phẩm một hệ số giá thành, trong đó lấy loại có hệ số 1 làm sản phẩm tiêu chuẩn (Hi)
 Căn cứ vào sản lượng thực tế hoàn thành của từng loại sản phẩm và hệ số giá thành đã quy định để tính đổi sản lượng từng loại ra sản lượng tiêu chuẩn (Qtc)
Qhttc = Tổng(Qhti x Hi)
 Đánh giá sản phẩm dở dang (nếu có)
– Theo chi phí NVLTT
– Theo sản lượng hoàn thành tương đương
 Tính tổng giá thành của nhóm sản phẩm
Z = Cdđk + C – Cdck
 Tính tổng giá thành từng loại sản phẩm