Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm – TT 200

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Các định nghĩa

o Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính.
o Ngày phát hành báo cáo tài chính: Là ngày, tháng, năm ghi trên báo cáo tài chính mà Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) của đơn vị kế toán ký duyệt báo cáo tài chính để gửi ra bên ngoài doanh nghiệp.

Hai loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

o Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh:
o Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh

 Các sự kiện cần điều chỉnh như:

o Có thông tin bổ sung về các nghĩa vụ tài chính dẫn đến phải lập dự phòng.
oThông tin về các khoản tổn thất dẫn đến phải lập các khoản dự phòng
o Phát hiện các gian lận và sai sót trong việc ghi sổ kế toán và lập BCTC
o Các sự kiện cần điều chỉnh khác liên quan đến các ước tính kế toán khác.

 Các bước xử lý kế toán khi phát sinh các sự kiện cần điều chỉnh:

o Tính toán ảnh hưởng của các sự kiện cần điều chỉnh đến các khoản mục trên báo cáo tài chính
o Thực hiện các bút toán điều chỉnh sổ kế toán
– Phương pháp cải chính
– Phương pháp ghi số âm
– Phương pháp ghi bổ sung
o Điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính theo sổ kế toán đã được điều chỉnh