Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp

1. Công ty TNHH, CTCP có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:
a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;
c) Kết hợp cả hai trường hợp này.
4. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp GCN ĐKDN. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, HĐLĐ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và NLĐ để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
5. Cơ quan ĐKKD cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN khi cấp GCN ĐKDN cho công ty mới. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc ĐKDN công ty mới cho Cơ quan ĐKKD nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN.