Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán – Hướng dẫn áp dụng

Khi thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200

dịch vụ kiểm toán
Thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng kiểm toán

A24. Ngoài các nội dung như hướng dẫn tại đoạn A23 Chuẩn mực này, hợp đồng kiểm toán còn có thể bao gồm các nội dung sau:
(1) Các điều khoản liên quan đến việc tham gia của kiểm toán viên khác và chuyên gia vào một số công việc trong quá trình kiểm toán;
(2) Các điều khoản liên quan đến việc tham gia của kiểm toán viên nội bộ và nhân sự khác của đơn vị được kiểm toán;
(3) Những thủ tục cần thực hiện với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán tiền nhiệm (đối với trường hợp kiểm toán năm đầu tiên);
(4) Các giới hạn về trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (nếu có);
(5) Tham chiếu đến các thoả thuận khác giữa doanh nghiệp kiểm toán với đơn vị được kiểm toán (nếu có);
(6) Nghĩa vụ cung cấp hồ sơ kiểm toán cho các bên khác (nếu có).
Phụ lục 01 của Chuẩn mực này hướng dẫn mẫu hợp đồng kiểm toán.
Kiểm toán đơn vị thành viên

A25. Khi kiểm toán viên của công ty mẹ đồng thời là kiểm toán viên của đơn vị thành viên, các yếu tố sau đây có thể ảnh hưởng đến quyết định liệu có cần lập và ký hợp đồng kiểm toán riêng cho đơn vị thành viên hay không:
(1) Người chịu trách nhiệm chọn kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị thành viên;
(2) Yêu cầu cần có báo cáo kiểm toán riêng cho đơn vị thành viên;
(3) Yêu cầu pháp luật liên quan đến việc chỉ định cuộc kiểm toán;
(4) Mức độ sở hữu của công ty mẹ;
(5) Mức độ độc lập của Ban Giám đốc đơn vị thành viên đối với công ty mẹ.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc theo pháp luật và các quy định (hướng dẫn đoạn 11 – 12 Chuẩn mực này)