CỔ TỨC ĐƯỢC CHIA CHO PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP

CỔ TỨC ĐƯỢC CHIA CHO PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP

Phạm vi Điều chỉnh

 

Thông tư này quy định chi Tiết việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập
các quỹ đối với công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của các Tổng công ty
nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con, công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được
chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ, bao gồm:
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế
nhà nước;
b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tổng công ty nhà nước
(gồm cả Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – gọi tắt là SCIC);
c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ –
công ty con;
d) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập.
2. Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở
hữu.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ,
ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.
4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu.
5. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên.
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng
vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.