Công văn số 992/TCT-CS ngày 20/3/2017

Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp chế biến nông sản

Công văn số 992/TCT-CS ngày 20/3/2017 về ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp Công ty cổ phần giống cây trồng Đông Nam nếu có thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì kể từ năm 2015 thu nhập từ hoạt động này được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi.

Trường hợp hoạt động thu mua sản phẩm nông nghiệp (lúa, bắp, đậu,…) tạo thành hạt giống của Công ty cổ phần giống cây trồng Đông Nam không phải là hoạt động chế biến nông sản thì không được ưu đãi thuế TNDN theo quy định nêu trên.
Trong cùng một thời gian, doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về chế biến nông sản, thủy sản, vừa đáp ứng điều kiện khác (ngoài điều kiện về chế biến nông sản, thủy sản) thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi.