Công văn số 995/TCT-DNL ngày 20/03/2017

Chính sách thuế GTGT

Công văn số 995/TCT-DNL ngày 20/03/2017 kê khai, nộp thuế GTGT

Theo trình bày của Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn thì Công ty có thành lập các Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc Công ty tại các tỉnh thành phố để kinh doanh hoạt động vận tải và hoạt động hỗ trợ vận tải đường sắt. Theo đó, đối với hoạt động vận tải: phần lớn doanh thu phát sinh tại Chi nhánh trong khi chi phí chủ yếu phát sinh tại Công ty, toàn bộ doanh thu và chi phí của hoạt động vận tải hạch toán tập trung tại Công ty. Đối với hoạt động hỗ trợ vận tải: doanh thu và chi phi chủ yếu phát sinh tại Chi nhánh
Tổng cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện khai, nộp thuế GTGT như sau:
– Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh vận tải tại trụ sở chính.
– Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải tại cơ quan thuế địa phương.
Việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải của Công ty như sau:
Trường hợp Công ty và các Chi nhánh trực thuộc tách riêng được chi phí mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động kinh doanh vận tải và hoạt động hỗ trợ vận tải thì thuế GTGT đầu vào được khai riêng theo từng hoạt động. Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động kinh doanh vận tải được kê khai tập trung tại trụ sở chính Công ty (bao gồm cả hóa đơn do Chi nhánh mua hàng hóa dịch vụ sử dụng cho hoạt động vận tải); Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dịch vụ hỗ trợ vận tải được kê khai, khấu trừ tại Chi nhánh (bao gồm cả hóa đơn do Công ty mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động hỗ trợ vận tải phát sinh tại Chi nhánh nếu có).