Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (P2)

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Phương pháp bình quân

 Áp dụng công thức dưới đây đối với từng khoản mục chi phí
 Tỷ lệ hoàn thành theo từng khoản mục chi phí của SPDD CK là khác nhau
 Kĩ thuật đánh giá sản phẩm dở dang

Phương pháp Nhập trước – xuất trước

 Công thức sau đây được áp dụng cho từng khoản mục chi phí
 Khoản mục CP bỏ vào 1 lần từ đầu (Hoàn thành 100% đối với SPLD đầu kì, cuối kì: mđ = 100%; mc = 100%)
 Khoản mục chi phí phát sinh dần dần hoặc theo một quy luật nào đó.
 Kĩ thuật đánh giá sản phẩm dở dang

Phương pháp định mức (hoặc theo giá thành kế hoạch)

 Đối với cáo doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức và dự toán chi phí cho từng loại sản phẩm.
 Theo phương pháp này kế toán căn cứ vào khối lượng SPDD, mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang ở từng công đoạn sản xuất và định, mức từng khoản mục chi phí ở từng công đoạn sản xuất để tính ra giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức.