ĐẶT CƯỢC BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

ĐẶT CƯỢC BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

1. Doanh nghiệp được lựa chọn thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định tại
Điều 38 của Nghị định này trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế
phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.
2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là
doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ cho quá trình kinh
doanh, trong đó hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại,
đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định.
3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm
các tài liệu sau:

a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược;
b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc bản sao không có
chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;
c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương
đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo
bản chính để đối chiếu;
d) Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;
đ) Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều
này;
e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.