ĐẦU TƯ VỐN VÀO DOANH NGHIỆP (TT)

ĐẦU TƯ VỐN VÀO DOANH NGHIỆP (TT)

Chế độ báo cáo và tổng hợp báo cáo

1. Báo cáo định kỳ, gồm:

c) Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Định kỳ hàng Quý, trước ngày 05 của tháng đầu Quý sau, doanh nghiệp hoàn thành việc lập
và gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính cùng cấp báo cáo tình hình tài chính,
kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp lập theo Phụ
lục 1C ban hành kèm theo Thông tư này.
– Riêng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (không phân biệt cấp có thẩm
quyền quyết định thành lập hoặc được giao quản lý) sau khi xây dựng kế hoạch tài chính (theo
Điều 9 Thông tư này) và lập báo cáo tình hình thực hiện nêu trên, các tập đoàn kinh tế, tổng
công ty gửi về Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để tổng hợp báo
cáo đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
d) Báo cáo về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp
Định kỳ hàng Quý, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ –
công ty con (không phân biệt cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc được giao quản
lý), cập nhật tình hình, số liệu thực hiện tái cơ cấu đến ngày 15 của tháng cuối quý và hoàn
thành việc lập và gửi các báo cáo sau đây đến cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính

cùng cấp và Cục Tài chính doanh nghiệp-Bộ Tài chính trước ngày 20 của tháng cuối quý:
– Báo cáo về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lập theo Phụ lục 2A (gồm
03 mẫu 01, 02 và 03) ban hành kèm theo Thông tư này.
– Báo cáo về tình hình thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước lập theo Phụ lục 2B ban
hành kèm theo Thông tư này.
Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của tập đoàn kinh tế, tổng công
ty nhà nước, công ty mẹ của nhóm doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty
con, doanh nghiệp độc lập thuộc phạm vi quản lý theo phụ lục nêu trên và gửi Bộ Tài chính
trước ngày 25 của tháng kết thúc quý để tổng hợp chung toàn quốc báo cáo Thủ tướng Chính
phủ theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày
17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trọng
tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015.
2. Báo cáo đột xuất:
Ngoài các báo cáo nêu tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp phải thực hiện lập và gửi các báo
cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước.
Nội dung (biểu mẫu), thời hạn báo cáo căn cứ vào yêu cầu cụ thể của cơ quan đại diện chủ sở
hữu, cơ quan quản lý nhà nước.