"Quý khách hàng được dùng thử miễn phí dịch vụ 1 tháng nếu ký hợp đồng trước ngày 30/9/2017"

Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ Chuyển giá

Rà soát đánh giá rủi ro tổng thể về chuyển giá

Xác định các bên liên kết và giao dịch trong kỳ

Phân tích Chuỗi cung ứng

Phân tích, chọn đối tượng so sánh độc lập từ cơ sở dữ liệu toàn cầu

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá thị trường

Dịch vụ lập phụ lục giao dịch với bên liên kết trong kỳ

Dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá

Dịch vụ bảo vệ hồ sơ trước thanh tra thuế

Thỏa thuận xác định giá trước

Lập kế hoạch chuyển giá

 

Xem thêm
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kiểm toán
Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ chuyển giá
Dịch vụ tư vấn pháp lý