Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Bộ phận Dịch vụ kế toán của Vinasc cung cấp các dịch vụ mang tính tuân thủ về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chất lượng báo cáo tài chính cung cấp cho cơ quan thuế cũng như bên ngoài. Dịch vụ kế toán sẽ tuân thủ theo những quy định mới bao gồm: 

  • Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
  • Luật kế toán Việt Nam; Dịch vụ kế toán
  • Thông tư 200/2014/TT-BTC;
  • Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
  • Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Dịch vụ kế toán của chúng tôi cung cấp tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Đồng Tháp.