Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Cùng với trình độ quản lý doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Dịch vụ kiểm toán nội bộ đang có những sự thay đổi. Mặc dù tập trung vào tài chính, song kiểm toán nội bộ có thể tham gia vào tất cả các khía cạnh của một tổ chức. Không chỉ đảm bảo tính tuân thủ mà còn hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định cấp cao, xác định cách tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Bảo vệ doanh nghiệp trước các rủi ro và nâng cấp các hệ thống kiểm soát nội bộ.

Bộ phận dịch vụ kiểm toán nội bộ của Vinasc sẽ mang lại giá trị gì doanh nghiệp ?

Bộ phận nghiệp vụ của chúng tôi cung cấp phạm vi rộng lớn các dịch vụ kiểm toán nội bộ. Dựa trên quản lý rủi ro, Vinasc rà soát kiểm soát nội bộ trong việc lập báo cáo tài chính.

Chúng tôi giúp các tổ chức cải thiện thực tiễn công tác quản trị doanh nghiệp. Quản lý rủi ro và các hệ thống kiểm soát nội bộ bằng cách thiết lập các hệ thống Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp (ERM). Nâng cấp bộ phận kiểm toán nội bộ để tập trung vào vấn đề chiến lược và hoạt động.

Chúng tôi giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng các nỗ lực về tính tuân thủ. Xây dựng các kiểm soát và quy trình bền vững và gia tăng giá trị.

Dịch vụ kiểm toán

Tại sao nên chọn dịch vụ kiểm toán nội bộ của Vinasc?

  • Chúng tôi hỗ trợ tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp hiện hành. Bên cạnh đó cập nhật các quy định mới thay đổi.
  • Vinasc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển một hệ thống ERM. Đánh giá hệ thống ERM hiện có đối chiếu với các thông lệ, quy định về quản lý rủi ro.
  • Hỗ trợ rà soát bộ phận kiểm toán nội bộ đánh giá hiệu quả hoạt động từng bộ phận. Từ đó so với kỳ vọng của Ban lãnh đạo và các thông lệ tốt hơn. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển tiếp lên các tiêu chuẩn mong muốn.
  • Doanh nghiệp đang chủ trương thuê ngoài dịch vụ kiểm toán nội bộ. Phối hợp nội lực và ngoại lực để bù đắp cho nguồn lực hiện có trong tổ chức.
  • Doanh nghiệp đang tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm cải thiện các biện pháp kiểm soát nội bộ.

Để có thêm thông tin và Dịch vụ kiểm toán nội bộ, rủi ro và tuân thủ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi.