Dịch vụ kiểm toán và tính độc lập

Dịch vụ kiểm toán và tính độc lập

Chất lượng kiểm toán phải luôn được nâng cao để hội nhập mạnh mẽ với quốc tế. Tính độc lập của dịch vụ kiểm toán đảm bảo sự khách quan cho ý kiến kiểm toán.

Tính độc lập của dịch vụ kiểm toán

Tính độc lập được giới chuyên gia xem như là nền tảng của dịch vụ kiểm toán và rất thiết yếu đối với báo cáo tài chính. Kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến liệu báo cáo tài chính có trung thực và hợp lý. Từ đó nâng cao độ tin cậy cho các báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trên cơ sở ý kiến kiểm toán, các nhà đầu tư và chủ nợ có căn cứ để đầu tư.

Tính độc lập của kiểm toán viên được chia làm hai phần:

  • Độc lập tư tưởng, và
  • Độc lập hình thức.

dịch vụ kiểm toán

Độc lập tư tưởng là trạng thái suy nghĩ mà cho phép kiểm toán viên thực hiện kiểm toán với sự khách quan, trung thực và hoài nghi nghề nghiệp. Còn độc lập hình thức đòi hỏi tránh những tình huống nghi ngờ kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến khách quan.

Tính độc lập của dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam

Tính độc lập được quy định trong Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. Tính độc lập là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất đối với dịch vụ kiểm toán. Kiểm toán viên khi đưa ra ý kiến kiểm toán phải độc lập cả về hình thức và tư tưởng.

Các dịch vụ phi kiểm toán như có khả năng làm giảm tính độc lập của kiểm toán viên. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tại Việt Nam cũng không cho phép công ty kiểm toán cung cấp đồng thời hai dịch vụ này cùng lúc cho một khách hàng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra dịch vụ phi kiểm toán làm tăng hiệu quả dịch vụ kiểm toán do có sự lan tỏa kiến thức.