Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Có 3 điều kiện cơ bản để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1) Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
2) Có hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào hợp pháp, chứng từ nộp thuế GTGT hàng hoá ở khâu nhập khẩu và dịch vụ mua của nước ngoài hoặc chứng từ nộp thuế GTGT nhà thầu nước ngoài.
3) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 trđ.
– Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt
– Trường hợp thanh toán trả chậm
– Trường hợp mua nhiều lần trong ngày

– Trường hợp cấn trừ công nợ 3 bên, 4 bên (cần có hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng có xác nhận tất cả các bên trước khi nghiệp vụ kinh tế xẩy ra.