ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ (TT)

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ (TT)

Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.
2. Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng.
3. Đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh
doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch
tối thiểu là 500 tỷ đồng.
4. Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm
định viên về giá theo quy định của pháp luật.

5. Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ, tối thiểu bao gồm:
a) Quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các thành viên tham gia sàn giao dịch nợ và quyền hạn,
nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp sàn giao dịch nợ;
b) Điều kiện các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;
c) Tổ chức quản lý, giám sát giao dịch, trong đó có quy định về cung cấp, lưu trữ thông tin về
các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;
d) Thời gian, phương thức xác lập và hủy bỏ giao dịch;
đ) Phương thức thanh toán và quy định bảo đảm thanh toán cho các bên;
e) Xử lý tranh chấp.
6. Có cơ sở, vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tiếp nhận, cập nhật, cung
cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.
7. Phải thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm theo quy định của pháp luật.