ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC LIỆU

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC LIỆU

Điều kiện chung đối với cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu

 

1. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu phải được cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có phạm vi kinh doanh dược liệu.
2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có phạm vi kinh doanh dược
liệu:
a) Người quản lý chuyên môn của cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề dược, trừ các trường hợp
quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này;
b) Có đủ điều kiện tương ứng đối với từng loại hình kinh doanh quy định tại các điều 13, 14, 15
và 16 Nghị định này.
 Xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu
1. Cơ sở nhập khẩu dược liệu phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi bán buôn dược liệu;
b) Đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc đối với dược liệu;
c) Cơ sở kinh doanh dược liệu chưa đủ điều kiện nhập khẩu trực tiếp phải ký kết hợp đồng ủy
thác nhập khẩu với cơ sở có đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định và tên cơ sở ủy thác nhập
khẩu phải được thể hiện trên đơn hàng nhập khẩu.
2. Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi sản xuất thuốc
từ dược liệu và có giấy chứng nhận đạt nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) được
nhập khẩu dược liệu để phục vụ nhu cầu sản xuất của chính doanh nghiệp và bán cho các cơ sở
sản xuất thuốc khác, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
3. Cơ sở xuất khẩu dược liệu phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Các điều kiện quy định của nước nhập khẩu dược liệu (nếu có).