Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân – Luật doanh nghiệp 2014

Đ.183 K.1 LDN 2014, DNTN: “DN do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

DNTN có các đặc điểm sau:

– DNTN do một cá nhân thành lập và làm chủ sở hữu.
– Chủ DNTN chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN.
– DNTN không có tư cách pháp nhân.
– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN. Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ KD, thành viên (HD) công ty hợp danh.
– DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua CP, phần vốn góp trong CTHD, công ty TNHH hoặc CTCP.
– DNTN không được phát hành bất kỳ loại CK nào.
– Vốn đầu tư do chủ DN tự đăng ký. Chủ DNTN có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, nêu rõ số vốn bằng tiền VN, ngoại tệ, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác phải ghi rõ loại, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.
– Toàn bộ số vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
– DNTN có quyền tăng/giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng/giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ DNTN chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.