DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM (TT)

DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM (TT)

Trích lập dự phòng nghiệp vụ đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ và chi nhánh nước ngoài

 

4. Phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm:
4.1. Dự phòng phí chưa được hưởng:

b) Phương pháp trích lập theo hệ số của thời hạn hợp đồng bảo hiểm:
– Phương pháp 1/8: Phương pháp này giả định phí bảo hiểm thuộc các hợp đồng bảo hiểm phát
hành trong một quý của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài phân bổ đều
giữa các tháng trong quý, hay nói cách khác, toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một quý cụ thể
được giả định là có hiệu lực vào giữa quý đó. Dự phòng phí chưa được hưởng được tính theo
công thức sau:
Dự phòng phí
chưa được hưởng = Phí bảo hiểmgiữ lại x Tỷ lệ phí bảo hiểm chưa được hưởng

Phương pháp 1/24: Phương pháp này giả định phí bảo hiểm thuộc các hợp đồng bảo hiểm phát
hành trong một tháng của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài phân bổ
đều trong tháng, hay nói cách khác, toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một tháng cụ thể được giả
định là có hiệu lực vào giữa tháng đó. Dự phòng phí chưa được hưởng được tính theo công thức
sau:
Dự phòng phí chưa được hưởng = Phí bảo hiểm giữ lại x Tỷ lệ phí bảo hiểm chưa được hưởng

– Phương pháp trích lập dự phòng phí theo từng ngày: Phương pháp này có thể được áp dụng để
tính dự phòng phí chưa được hưởng đối với hợp đồng bảo hiểm thuộc mọi thời hạn theo công
thức tổng quát sau:
Dự phòng phí
chưa được hưởng = Phí bảo hiểm giữ lại x Số ngày bảo hiểm còn lại của hợp đồng bảo hiểm/ Tổng số ngày bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm