Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với DNTN; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của HĐTV, chủ sở hữu công ty đối với cty TNHH; của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.