GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT)

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT)

Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

1. Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe
theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của
pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp
đồng lao động mới.
2. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có
đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.
Thông báo kết quả về việc làm thử
1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động
làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động,
người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã
làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử
dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử
việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo
cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử
đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao
động.