HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ mua bán nợ.
2. Thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quyền hoạt động kinh doanh dịch
vụ mua bán nợ.
3. Hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh
dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với những
hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.
2. Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố
theo định kỳ, đột xuất.
Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.
2. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình cấp, bổ sung
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo
định kỳ, đột xuất.
Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát
theo thẩm quyền hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của Nghị định này đối
với công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại.