Hợp nhất kinh doanh – TT 200 (P8)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhHợp nhất kinh doanh

Kế toán ở bên mua trường hợp không hình thành mối quan hệ công ty mẹ – công ty con

o Giá trị hợp lý của những tài sản, nợ phải trả, nợ tiềm tàng nhận được được ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng của bên mua (sử dụng các tài khoản quy định)
o Lợi thế thương mại được phản ánh như tài sản (TK 242) và phân bổ dần vào chi phí quản lý DN (không quá 10 năm)
o Lãi từ giao dịch mua giá rẻ (Chênh lệch phần sở hữu trong giá trị hợp lý > giá phí hợp nhất kinh doanh), sau khi xem xét lại giá trị hợp lý được xử lý vào thu nhập khác.
o Nguyên tắc chung lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất?
o Trình tự hợp nhất báo cáo cáo tài chính: hợp nhất bảng cân đối kế toán, hợp nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?
o Nguyên tắc và phương pháp thực hiện các bút toán điều chỉnh cho một số khoản mục cần điều chỉnh?
o Lập báo cáo tài chính hợp nhất (Lập 1 số chỉ tiêu đặc biệt cần điều chỉnh)
o Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
o Tài sản thuế TNDN hoặc thuế TNDN hoãn lại phải trả
o Tính toán, Ghi nhận các bút toán điều chỉnh các khoản mục hoặc nghiệp vụ phục vụ cho việc hợp nhất báo cáo tài chính.