Hợp nhất kinh doanh – TT 200 (P1)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhHợp nhất kinh doanh

o Nhận diện các trường hợp hợp nhất kinh doanh
o Nội dung cơ bản của phương pháp mua và các bước thực hiện phương pháp mua để kế toán giao dịch hợp nhất kinh doanh.
o Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh
o Xác định lợi thế thương mại (nếu có)
o Xác định phần sở hữu của cổ đông thiểu sổ
o Ghi nhận các bút toán điều chỉnh khi hợp nhất kinh doanh

Xác định giao dịch hợp nhất kinh doanh

o Hợp nhất kinh doanh là việc kết hợp các doanh nghiệp riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt thành một đơn vị báo cáo.
o Kết quả của phần lớn các trường hợp hợp nhất kinh doanh là một doanh nghiệp (bên mua) nắm được quyền kiểm soát một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh khác (bên bị mua).

Hình thức hợp nhất kinh doanh

o Một doanh nghiệp mua cổ phần của doanh nghiệp khác
o Mua tất cả tài sản thuần, gánh chịu khoản nợ của doanh nghiệp khác.
o Mua một số tài sản thuần của doanh nghiệp khác để cùng hình thành nên một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh.
o Việc thanh toán trong giao dịch hợp nhất kinh doanh có thể được thực hiện bằng: tiền, các khoản tương đương tiền, chuyển giao tài sản hoặc kết hợp các hình thức trên
Lưu ý: kết quả của giao dịch hợp nhất kinh doanh oHình thành mối quan hệ công ty mẹ – công ty con oKhông hình thành mối quan hệ công ty mẹ – con