Hợp nhất kinh doanh – TT 200 (P3)

dịch vụ tư vấn thuếHợp nhất kinh doanh

Xác định bên mua

Bên mua là một doanh nghiệp tham gia hợp nhất nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp hoặc các hoạt động kinh doanh tham gia hợp nhất khác.
* Quyền kiểm soát trong các trường hợp thông thường
– Nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết (ngoại trừ)
– Không nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết nhưng vẫn có quyền kiểm soát nếu.
+ Quyền lớn hơn 50% quyền biểu quyết của doanh nghiệp kia nhờ có một thoả thuận với các nhà đầu tư khác;
+ Quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp khác theo một qui chế hay một thoả thuận;
+ Quyền bổ nhiệm, bãi miễn đa số thành viên Hội đồng quản trị (hoặc một bộ phận quản lý tương đương) của doanh nghiệp khác; hoặc
+ Quyền bỏ phiếu quyết định trong các cuộc họp Hội đồng quản trị (hoặc bộ phận quản lý tương đương) của doanh nghiệp khác.

Một số trường hợp đặc biệt xác định bên mua

o Doanh nghiệp có giá trị hợp lý lớn hơn
o Doanh nghiệp bỏ tiền, phát hành công cụ vốn
o Doanh nghiệp kiểm soát về nhân sự
oDoanh nghiệp tồn tại trước giao dịch hợp nhất

Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh

Bên mua sẽ xác định giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm: Giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của:
o Các tài sản đem trao đổi,
o Các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận.
o Các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua,
o Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh.