Hợp nhất kinh doanh – TT 200 (P4)

dịch vụ kế toánHợp nhất kinh doanh

Lưu ý khi xác định giá phí hợp nhất kinh doanh

Giá phí được xác định tại ngày trao đổi

o Nếu giao dịch hợp nhất kinh doanh là đơn lẻ thì ngày trao đổi trùng với ngày mua.
o Nếu quyền kiểm soát đạt được thông qua nhiều giao dịch thì giá phí hợp nhất kinh doanh bằng tổng giá phí của các giao dịch đơn lẻ tính tại ngày ghi nhận giao dịch đơn lẻ (Giá phí ghi nhận trên BCTC riêng của công ty mẹ – xem thêm phần lập BCTC hợp nhất)

Việc thanh toán giá phí bị hoãn lại hoặc có cam kết thanh toán trong tương lai:

Giá phí phải tính theo giá trị hiện tại của khoản sẽ thanh toán trong tương lai.
 Giá trị hợp lý của các công cụ vốn phát hành
o Giá thị trường niêm yết
o Các trường hợp khác
 Các chi phí liên quan trực tiếp khác như: chi kiểm toán, tư vấn pháp lý, thẩm định giá…
 Một số chi phí không tính vào giá phí HNKD
o Chi phí phát hành công cụ tài chính
o Các khoản chi phí và lỗ trong tương lai