Hợp nhất kinh doanh – TT 200 (P7)

Dịch vụ kế toán tại tphcmHợp nhất kinh doanh

Nguyên tắc, dịch vụ quyết toán thuế

Thời gian sử dụng hữu ích phải phản ánh được ước tính theo thời gian thu hồi lợi ích kinh tế có thể mang lại cho doanh nghiệp (tối đa không quá 10 năm)
 Phương pháp phân bổ phải thực hiện dần đều qua các năm. Định kì, công ty mẹ phải đánh giá tổn thất lợi thế thương mại. Nếu số tổn thất > số phân bổ đều thì phân bổ theo số tổn thất vào chi phí.
 Lãi từ giao dịch mua giá rẻ:
 Bên mua phải:
o Xem xét lại việc xác định giá trị của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được, nợ tiềm tàng và việc xác định giá phí hợp nhất kinh doanh;
o Ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tất cả các khoản chênh lệch vẫn còn sau khi đánh giá lại.
Hướng dẫn kế toán

Hợp nhất kinh doanh dẫn đến hình thành mối quan hệ công ty mẹ – công ty con.

o Kế toán ở bên mua để lập BCTC riêng
o Kế toán giá phí hợp nhất kinh doanh
o Kế toán các khoản điều chỉnh giá phí hợp nhất kinh doanh tuỳ thuộc vào các sự kiện tương lai.

Kế toán để lập BCTC hợp nhất của bên mua

o Bên mua là công ty mẹ không phải lập BCTC hợp nhất tại ngày mua mà phải lập BCTC hợp nhất tại thời điểm sớm nhất theo quy định hiện hành
o Bên mua là công ty mẹ khi lập và trình bày BCTC hợp nhất phải tuân thủ nguyên tắc lập và trình bày BCTC hợp nhất quy định trong Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”