Kế toán bán hàng – TT 200

Kế toán bán hàng

 

1. Kế toán giá vốn hàng bán

o Các phương pháp tính giá vốn hàng bán
o Phương pháp bình quân gia quyền
o Phương pháp NT – XT
o Phương pháp giá thực tế đích danh
o Phương pháp giá bán lẻ

1.1 Một số vấn đề cần lưu ý khi kế toán giá vốn

 Kế toán giá vốn theo PP KKTX, KKĐK
 Khi tính giá vốn hàng bán lưu ý (Xem thêm phần HTK)
 Có hàng gửi bán đầu kì
 Có hàng đang đi đường đầu kì
 Trong kì sản xuất bán ngay, mua hàng bán ngay không qua kho.
 Hàng bị trả lại (Bán kì trước hoặc kì này)
 Có các khoản chiết khấu, giảm giá khi mua hàng hóa trong kì; mua hàng ghi nhận theo giá tạm tính
 Tạm tính giá vốn hàng bán khi đã ghi nhận doanh thu; Nhóm nghiệp vụ xử lý chi phí vượt mức bình thường trong quá trình mua, dự trữ, sản xuất HTK
 Nhóm nghiệp vụ xử lý chi phí đầu tư XDCB vượt mức bình thường.
 Nhóm nghiệp vụ ghi nhận giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản.
 Nhóm nghiệp vụ ghi nhận dự phòng giảm giá HTK
 Nhóm nghiệp vụ ghi nhận giá vốn BĐS theo giá tạm tính tương ứng với doanh thu..

1.2 Những vấn đề cần cơ bản

o Khái niệm doanh thu, thu nhập khác
o Điều kiện ghi nhận doanh thu, thu nhập khác
o Nguyên tắc (quy định) xác định doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ (Theo VAS14 và TT200/2014)
o Phương pháp kế toán các nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ, cho ví dụ minh họa?

a. Khái niệm dịch vụ kế toán tại bình thạnh, dịch vụ kế toán tại tphcm

– Lợi ích kinh tế thu được trong kì
– Phát sinh từ hoạt động thông thường
– Làm tăng vốn chủ sở hữu/ Không bao gồm khoản góp vốn

b. Điều kiện ghi nhận

– Doanh thu bán hàng (5 điều kiện)
– Doanh thu cung cấp dịch vụ, 2 trường hợp:
– Dịch vụ cung cấp hoàn thành trong kì;
– Dịch vụ cung cấp nhiều kì)

c. Nhận biết giao dịch

 Các giao dịch bán hàng kèm theo các dịch vụ sau bán
 Nhiều giao dịch bán được kết hợp với nhau
 Xác định doanh thu theo VAS 14
 Ghi nhận theo GT hợp lý các khoản đã thu, sẽ thu
 Ghi nhận theo giá trị hiện tại
 Doanh thu thuần (Chiết khấu, giảm giá, hàng bán trả lại)
 Xác định doanh thu BH, cung cấp dịch vụ theo TT 200/2014 với từng trường hợp bán hàng, cung cấp dịch vụ cụ thể

d. Lưu ý một số trường hợp xác định doanh thu

 Tách thuế gián thu
 Bán hàng khuyến mại thêm
 Doanh thu bằng ngoại tệ có nhận tiền ứng trước
 Doanh thu bán BĐS của chủ đầu tư
 Doanh thu trong trường hợp bán hàng cho khách hàng truyền thống.
 Các trường hợp khác.

Dịch vụ kế toán