Kế toán bất động sản đầu tư – TT 200

Kế toán bất động sản đầu tư – TT 200

Định nghĩa bất động sản đầu tư

Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để:
o Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc.
o Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.

Điều kiện ghi nhận BĐS đầu tư

Lưu ý phân biệt BĐS đầu tư với:
– Bất động sản chủ sở hữu sử dụng (TSCĐ Hữu hình hoặc TSCĐ vô hình)
– Hàng tồn kho (hàng hóa bất động sản) Khi phân biệt cần xem xét:
– Mục đích sử dụng, nắm giữ và điều kiện khách quan từ phía thị trường…
– Đơn vị kế toán riêng hay tập đoàn..

Đánh giá khi ghi nhận ban đầu

BĐS đầu tư được đánh giá tại thời điểm ghi nhận ban đầu theo nguyên giá.
Nguyên giá BĐS đầu tư bao gồm toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã bỏ ra để có được bất động sản và đưa vào trạng thái đầu tư.
Nguyên giá BĐS đầu tư trong một số trường hợp cụ thể:
o Mua sắm BĐS đầu tư
o Xây dựng bất động sản đầu tư
o Thuê tài chính bất động sản (CM thuê tài sản)
o Các trường hợp khác

Nguyên giá sau ghi nhận ban đầu

o Cơ bản không thay đổi
o Một số trường hợp thay đổi (Như TSCĐ)

Trích khấu hao BĐS đầu tư

o Mọi BĐS đầu tư dưới hình thức cho thuê đều phải trích khấu hao (…).
o Phương pháp trích khấu hao BĐS đầu tư tương tự như tài sản cố định cùng loại của doanh nghiệp.
o BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá thì không trích khấu hao nhưng nếu bị giảm giá trị thì phải xem xét ghi nhận

Các trường hợp chuyển đổi BĐS đầu tư

o BĐS đầu tư chuyển đổi thành hàng tồn kho (Kể cả chi phí nâng cấp, sửa chữa trước khi bán)
o BĐS đầu tư chuyển đổi thành TSCĐ
o Hàng tồn kho chuyển thành BĐS đầu tư
o TSCĐ chuyển đổi thành bất động sản đầu tư
o Bán bất động sản đầu tư

o Lưu ý các nghiệp vụ tăng giảm bất động sản đầu tư
o Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản: (TT 200 quy định các trường hợp)
o Ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản – TK 511 (5117) (bán, cho thuê bất động sản: Tiền thuê nhận định kì, trả trước, trả sau)
o Ghi nhận chi phí kinh doanh bất động sản: Khấu hao BĐS, chi phí khác (TK 632)
o Trường hợp ghi nhận toàn bộ tiền cho thuê nhận trước là doanh thu trong kì thì kế toán phải tạm tính và ghi nhận giá vốn tương ứng (TK 335, TK 2147)

Dịch vụ kế toán