Kế toán các khoản đầu tư tài chính – TT 200 (P4)

dich-vu-ke-toan-tai-tphcmKế toán các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
 Công ty liên kết là công ty trong đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty liên doanh hoặc công ty con.

Khái niệm ảnh hưởng đáng kể

o Nhà đầu tư trực tiếp
o Nhà đầu tư gián tiếp

Nhà đầu tư trực tiếp

Nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác thì được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư

Nhà đầu tư gián tiếp

Nhà đầu tư nắm giữ gián tiếp thông qua các công ty con từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư.
 Lưu ý: Xem xét thêm thỏa thuận khác có tính quyết định đến mức độ ảnh hưởng của nhà đầu tư đối với bên nhận vốn đầu tư.
Trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu tư trong công ty liên
kết đúng bằng tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư trong công ty liên kết:

  • Tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu tư TT trong công ty liên kết = Tổng vốn góp của nhà đầu tư
    trong cty liên kết / Tổng vốn chủ sở hữu của cty liên kết
  • Tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu tư GT trong công ty liên kết = Tổng vốn góp của công ty con của nhà đầu tư trong cty liên kết / Tổng vốn chủ sở hữu của cty liên kết