Kế toán các khoản đầu tư tài chính – TT 200 (P1)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhKế toán các khoản đầu tư tài chính.

 Kế toán các khoản đầu tư tài chính
 Kế toán chứng khoán kinh doanh
 Kế toán các khoản đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn
 Kế toán đầu tư vào công ty LK
 Kế toán vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 Kế toán khoản đầu tư vào công ty con
 Kế toán các khoản đầu tư khác
 Hợp nhất kinh doanh
 Báo cáo tài chính hợp nhất
 Phân biệt các khoản đầu tư tài chính
 Chứng khoán kinh doanh: Các loại chứng khoán được nắm giữ cho mục đích kinh doanh, kiếm lời (Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết và các loại chứng khoán khác.
 Không bao gồm: Các khoản cho vay theo khế ước, TGNH có kì hạn, trái phiếu… nắm giữ đến ngày đáo hạn…
 Phân biệt các khoản đầu tư tài chính
 Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn: Các khoản đầu tư dưới hình thức cho vay, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu…cổ phiếu ưu đãi mà bên phát hành bắt buộc mua loại… nắm giữ đến kì hạn thanh toán.
 Không bao gồm: Đầu tư vốn vào đơn vị khác và chứng khoán kinh doanh đã nêu.

Đầu tư khác

Dấu hiệu
Quyền biểu quyết T< 20%. Đầu tư vào tài sản khác
Tính chất
Nhà đầu tư coi như không có ảnh hưởng đáng kể

Công ty liên kết

Dấu hiệu
50% >T=,> 20%
Tính chất
Có ảnh hưởng đáng kể

Công ty liên doanh

Dấu hiệu
Hợp đồng HTKD
Tính chất
Đồng kiểm soát

Công ty Con

Dấu hiệu
T > 50%
Tính chất
Kiểm soát