Kế toán các khoản đầu tư tài chính – TT 200 (P2)

dich vu ke toan tai binh thanhKế toán đầu tư tài chính trên BCTC riêng

1.1 Loại đầu tư

Chứng khoán kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đầu tư khác.

BC Riêng

Giá gốc

BC Hợp nhất

Giá gốc

1.2 Loại đầu tư

Công ty liên kết.

BC Riêng

Giá gốc

BC Hợp nhất

Vốn chủ sở hữu

1.3 Loại đầu tư

Công ty liên doanh

BC Riêng

Giá gốc

BC Hợp nhất

Vốn chủ sở hữu

1.4 Loại đầu tư

Công ty Con

BC Riêng

Giá gốc

BC Hợp nhất

Hợp nhất BCTC

2.1 Kế toán chứng khoán kinh doanh

TK 121 – Chứng khoán kinh doanh

Ghi nhận theo giá gốc,
 Cổ tức được ghi nhận theo nguyên tắc dồn tích. Cổ tức trước ngày đầu tư được ghi giảm giá gốc.
 Nhận cổ tức bằng cổ phiếu không ghi tăng giá trị khoản đầu tư.
 Giá thị trường chứng khoán giảm thấp hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá.
 Giao dịch hoán đổi cổ phiếu được kế toán như mua – bán